| Sitemap

[Obrazek]

Department of Building Physics
and Building Materials

Technical University of Lodz
Al.Politechniki 6
90-924 £ód¼, Poland
Tel./Fax (4842) 6313556

logopl

Monika KASZUBSKA

M.Sc.

Ph.D. Student in the Department of Building Physics and Building Materials at the Technical University in £ód¼.Consultation

Consultation hours

Research interests and activities

  • -,

Teaching

Tutorials in Technical Drawing. Lectures in general building.

Publications

  1. Monika Dymecka, Martyna Dreęka: Celulozowa izolacja termiczna - alternatywa dla materia³ów termoizolacyjnych pochodzenia nieorganicznego. VII Sympozjum Studenckich Kó³ Naukowych Wydzia³u Budownictwa, Architektury i Inæynierii ¦rodowiska. £ód¼, 2012