| Mapa strony

[Obrazek]

Katedra Fizyki Budowli
i Materiałów Budowlanych

Politechnika Łódzka
Al.Politechniki 6
90-924 Łódź
Tel./Fax 42 6313556

logopl

Dariusz GAWIN

Dziekan
Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

Miejsce pracy:

Politechnika Łódzka
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
Al. Politechnika 6, 90-924 Łódź
tel.: (42) 631 35 60
e-mail:


Konsultacje

Godziny i miejsce konsultacji

Wykształcenie:

1976-1981  Studia w Instytucie Okrętowym Politechniki Gdańskiej, zakończone dyplomem z wyróżnieniem magistra inżyniera mechanika ze specjalnością hydro-mechanika okrętu;
1990  Uzyskanie, z wyróżnieniem, tytułu doktora nauk technicznych na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej za pracę doktorską "Sprzężone procesy transportu masy i energii w ośrodkach kapilarno-porowatych".
2001 Uzyskanie, z wyróżnieniem, tytułu doktora habilitowanego na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej za rozprawę "Modelowanie sprzężonych zjawisk cieplno-wilgotnościowych w materiałach i elementach budowlanych".
2011 Uzyskanie tytułu profesora nauk technicznych, dyscyplina: budownictwo;

Przebieg pracy zawodowej:

1989-1989 konstruktor (1981), specjalista-konstruktor (1986) w Instytucie Inżynierii Budowlanej Politechniki Łódzkiej;
1989-1989  asystent projektanta w Biurze Projektów "Inwestprojekt-Łódź";
1980-2001  asystent (1989), adiunkt (1991), profesor nadzwyczajny (2003) w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej.
2003-2005
prodziekan ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.
2005-2008
Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.
2008-
Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Zagraniczne staże naukowe:

1993-1994 18-miesięczne stypendium post-doktorskie Uniwersytetu w Padwie (Włochy) w Istituto di Scienza e Tecnica delle Costruzioni;
1994-1998  Szereg krótkich wizyt (łącznie ok. 60 tygodni) w Istituto di Scienza e Tecnica delle Costruzioni oraz Dipartimento di Costruzioni e Trasporti na Uniwersytecie w Padwie (Włochy) w ramach międzynarodowego programu TEMPUS-Phare (JEP 07065-94);
1998 2-tygodniowy pobyt w ENEA - Centro di Ricerca Casaccia, Rzym (Włochy);
1999 6-miesięczny staż naukowy w Building Technology Center, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge (Tennessee), USA.
2000-2003 Szereg krótkich wizyt (łącznie ok. 28 tygodni) w Dipartimento di Costruzioni e Trasporti na Uniwersytecie w Padwie (Włochy) w ramach międzynarodowych programów CUTTER, MAECENAS oraz SOCRATES;
2001-2002 Profesor wizytujący na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu w Padwie (Włochy);
2002
1-tygodniowa wizyta w Engineering Faculty, Exeter University, Exeter (Wielka Brytania);
2002
1-tygodniowa wizyta we Fraunhofer Institute fur Bauphysik, Holzkirchen (Niemcy) w ramach umowy o współpracy bilateralnej;
2003
4-dniowa wizyta w CETU - Centre d'Etudes des Tunnels, Lyon (Francja) w ramach programu UPTUN;
2003-2004, 2004-2005
Profesor wizytujący na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu w Padwie (Włochy) - łącznie pobyt ok. 3 miesięcy w każdym roku akademickim;
2004-2007
Szereg krótkich wizyt (łącznie ok. 4 tygodni) w Czech Technical University in Prague, Praga (Czechy) w ramach realizacji 2 programów współpracy bilateralnej polsko-czeskiej;
2004-2007
Szereg krótkich wizyt (łącznie ok. 48 tygodni) w Dipartimento di Costruzioni e Trasporti na Uniwersytecie w Padwie (Włochy) w ramach międzynarodowych programów UPTUN, IALAD oraz SOCRATES;

Nagrody i wyróżnienia:

1981 Medal Politechniki Gdańskiej przyznawany najlepszym absolwentom uczelni;
1991 Nagroda Rektora Politechniki Łódzkiej za wyróżniającą pracę doktorską;
2002
Wyróżnienie Ministra Infrastruktury za pracę habilitacyjną;
2002
Nagroda im. Prof. Wacława Żenczykowskiego za badania dotyczące zjawisk cieplno-wilgotnościowych oraz ich aplikacji w kształtowaniu elementów i przegród budowlanych, przyznana przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
1988, 1989, 1990, 1997, 1998, 1999,  2000, 2001, 2002 Nagrody Rektora Politechniki Łódzkiej za osiągnięcia w działalności naukowej i dydaktycznej
2004
Wyróżnienie Ministra Infrastruktury za promotorstwo nagrodzonej pracy magisterskiej mgr inż. A. Witka pt. "Analiza wpływu mocy cieplnej pożaru oraz warstwy termochronnej na przebieg zjawisk cieplno-wilgotnościowych i degradacji betonu w obudowie tunelu";
2004
Wyróżnienie Ministra Infrastruktury za promotorstwo wyróżnionej pracy magisterskiej mgr inż. K. Witczaka pt. "Opracowanie programu komputero-wego do obliczeń cieplno-wilgotnościowych wg normy europejskiej EN-ISO 13788. Analiza zjawisk cieplno-wilgotnościowych w przegrodach budowlanych przy pomocy programu WUFI";
2006
Wyróżnienie Ministra Transportu i Budownictwa za promotorstwo wyróżnionej pracy doktorskiej dr inż. M. Koniorczyka pt. "Sprzężone procesy transportu soli, wilgoci i energii w porowatych materiałach budowlanych;
2006
Wyróżnienie Ministra Budownictwa za promotorstwo nagrodzonej pracy magisterskiej mgr inż. M. Wyrzykowskiego pt. "Sensitivity analysis and experimental verification of the mathematical model of maturing concrete strains;
2007
Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Łódzkiej za działalność naukową (50% udziału).
2011
Nagroda (ex equo) w Konkursie Rektora Politechniki Łódzkiej za największą liczbę cytowań w 2010 r. jednego artykułu opublikowanego przez pracownika PŁ za pracę GAWIN D., MAJORANA C.E., SCHREFLER B.A., Numerical analysis of hygro-thermic behaviour and damage of concrete at high temperature, Mechanics of Cohesive-Frictional Materials, Vol.4, 37-74, 1999].
2011
Wyróżnienie za promotorstwo najlepszej pracy magisterskiej w Politechnice Łódzkiej napisanej w 2010 roku w języku angielskim (Crawford Award), którą otrzymał Witold Grymin za pracę "Modelling alkali-silica reaction of cementious materials in variable temperature and relative humidity".
2011
Nagroda za promotorstwo pracy inżynierskiej, która zdobyła II nagrodę w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę dyplomową wykonaną w 2010 r z wykorzystaniem oprogramowania firmy Intersoft, którą otrzymała Małgorzata Kowarska za pracę "Charakterystyka i audyt energetyczny budynku B7 Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ".

Tematyka działalności naukowej:

 • Komputerowe modelowanie zjawisk higro-termo-chemo-mechanicznych oraz termo-chemicznej i mechanicznej degradacji betonu w wysokich temperaturach, w celu oceny niebezpieczeństwa wystąpienia zjawiska „spallingu”;
 • Komputerowe modelowanie zjawisk higro-termicznych, chemicznych (hydratacji) i odkształceń (sprężystych, termicznych, skurczu i pełzania) młodego betonu, z uwzględnieniem pełnego sprzężenia między tymi procesami na dwóch poziomach struktury materiału: mezo- i makroskopowym;
 • Komputerowe modelowanie sprzężonych zjawisk cieplno-wilgotnościowych i chemicznych (wyługowywanie wapnia, karbonatyzacja), prowadzących do degradacji chemicznej kompozytów cementowych, w celu prognozowania ich trwałości;
 • Komputerowe modelowanie zjawisk cieplno-wilgotnościowych i naprężeń elementów budowlanych, poddanych oddziaływaniu zmiennych warunków pogodowych (temperatura, wilgotność względna, deszcz, promieniowanie słoneczne), w celu prognozowania ich trwałości;
 • Komputerowe symulacje wymiany masy i energii w budynku, z uwzględnieniem wpływu środowiska zewnętrznego na te procesy;
 • Komputerowa higro-termo-mechanika odkształcalnych ośrodków porowatych, w szczególności gruntów, z uwzględnieniem stanu przejściowego między pełnym i częściowym nasyceniem wodą oraz kawitacji w strefie lokalizacji odkształceń;
 • Komputerowe modelowanie zjawisk cieplno-wilgotnościowych i cieplnych z przemianami fazowymi (np. woda-lód lub w materiałach fazowo-zmiennych do akumulacji ciepła) w materiałach budowlanych;
 • Zastosowanie sztucznych sieci neuronalnych w fizyce budowli, w szczególności do modelowania związków konstytutywnych w programach Metody Elementu Skończonego (MES) oraz identyfikacji parametrów tych zwišzków;
 • Poszanowanie energii i problemy zrównoważonego rozwoju w budownictwie, audyting energetyczny;
 • Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie;

Publikacje naukowe:

 • 8 monografii, książek i podręczników;
 • 63 artykuły recenzowane w czasopismach naukowych (37 zagranicznych i 26 krajowych), w tym 36 z tzw. listy filadelfijskiej;
 • 41 prac opublikowanych jako rozdziały w monografiach naukowych (29 zagranicznych i 12 krajowych);
 • 20 artykułów w czasopismach naukowo-technicznych (4 zagranicznych i 16 krajowych);
 • 146 referatów na konferencjach naukowych opublikowanych w całości w materiałach konferencyjnych (7 zagranicznych i 109 krajowych);
 • 50 referatów na konferencjach naukowych opublikowanych jako streszczenia i komunikaty w materiałach konferencyjnych (43 zagraniczne i 7 krajowych);
 • 14 raportów wewnętrznych (raportów z projektów), 6 zagranicznych i 8 polskich

Baza danych ISI 'Web of Science' (tzw. lista filadelfijska) zawiera 48 moich prac, zaś baza SCOPUS - 42 prace.
Najczęściej cytowane prace - wg bazy danych ISI (oraz SCOPUS - podane w nawiasie):

 1. GAWIN et al., Mechanics of Cohesive-Frictional Materials. 4, 37-74 (1999): 110 (112)
 2. GAWIN et al., Comput. Meth. Appl. Mech. Engng. 192, 1731-1771 (2003): 65 (66)
 3. GAWIN et al., Int. J. Num. Meth. in Fluids. 20, 969-987 (1995): 50 (60)
 4. GAWIN D et al., Int. J. Numer. Anal. Meth. Geomech. 26(6) 537-562 (2002): 44 (42)
 5. GAWIN et al., Engineering Computations. 13(7), 113-143 (1996): 41 (47)
 6. SCHREFLER et al., Int. J. Numer. Anal. Meth. Geomech. 20(11), 785-815(1996): 38 (31)
 7. GAWIN et al., Commun. Numer. Meth. Engng. 18(2) 113-119 (2002): 22 (20)
 8. SCHREFLER et al., Comput. Mechanics, 29 (1), 43-51 (2002): 23 (21)
 9. GAWIN et al., Mat. Struct., 37(268), 218-236 (2004): 25 (23)
 10. GAWIN et al., Int. J. Num. Meth. In Engng., 67 (3), 299-331 (2006): 17 (19)
 11. GAWIN et al., Int. J. Num. Meth. In Engng., 67 (3), 332-363 (2006): 16 (18)
 12. WANG et al., Comput. Mechanics. 19(2) 94-104 (1996): 13 (17)
 13. GAWIN et al., Archives of Civil Engng, 42 (3), 323-348 (1996): 13 (12)
 14. GAWIN et al., Int. J. Num. Meth. in Fluids, 27, 109-125 (1998): 12 (11)
Wartość mojego indeksu Hirscha, będącego syntetyczną miarą aktywności naukowej i cytowalności prac, wynosi (wg stanu na czerwiec 2011 roku):
H = 13 - wg bazy danych ISI, w której wykazanych jest łącznie 440 cytowań moich prac z bazy ISI;
H = 14 - wg bazy danych SCOPUS, w której wykazane jest łącznie 445 cytowań;

 

Udział w projektach badawczych:

 1. "Opracowanie przybliżonego modelu matematycznego sprzężonego przepływu ciepła i wilgoci w materiałach budowlanych", finansowany przez Polską Akademię Nauk w ramach programu "Energo-budynek" (projekt CPBP 02.21- VI.6.8), 1988-1990;
 2. "Zastosowanie programu komputerowego ESP (The European Reference Program for Building Energy Simulation) do optymalizacji zużycia energii w budownictwie" finansowany przez Komitet Badań Naukowych (grant Nr 7 S103 024 05 - kierownik tematu), 1993-1995;
 3. "Przegroda zewnętrza o przystosowawczych właściwościach fizycznych do zmiennych warunków klimatycznych (PI " przegroda inteligentna)" finansowany przez Komitet Badań Naukowych (grant Nr 7 S103 029 04), 1993-1995;
 4. "Thermo- hydro- mechanical coupling. Multi- phase flow in porous media. ALERT Geomaterials, Programme 4", finansowany przez Unię Europejską, Uniwersytet w Padwie, 1995-1997;
 5. "Understanding and industrial application of High Performance Concrete in high temperature environment", finansowany przez Unię Europejską (BRITE EURAM III-BRPR-CT95-0065 "HITECO"), Uniwersytet w Padwie, 1996-1999;
 6. "Modelowanie sprzężonych  procesów cieplno-wilgotnościowych w materiałach i elementach konstrukcji budowlanych", finansowany przez Komitet Badań Naukowych (grant Nr 7 T07E 003 13 - kierownik tematu), 1997-1999;
 7. "Płyty gipsowo-kartonowe jako ochrona ogniowa elementów budynku", finansowany przez Komitet Badań Naukowych (grant Nr 7 7829 95C/2429), 1998;
 8. "Supporting the Cooperative Organisation of Rational Energy-use - SCORE Programme" finansowany przez Rząd Królestwa Holandii (projekt KAPE/SCORE 1/98/PŁ - kierownik tematu), 1998-1999;
 9. "Energy and Global Warming Impacts of Building Foam Insulation: TEWI (Total Environmental Warming Impact) Phase 3", finansowany przez U.S. Department of Energy (projekt Nr DE-AC05-00OR22725), Oak Ridge National Laboratory, 1999-2000
 10. "Symulacje komputerowe dotyczące wymiany ciepła i procesów cieplno-wilgotnościowych w budynkach w polskich warunkach klimatycznych. Opracowanie danych klimatycznych typowego roku meteorologicznego dla wybranych rejonów Polski" finansowany przez Komitet Badań Naukowych (grant Nr.7 T07E 018 19 " główny wykonawca), 2000-2001 
 11. “MAECENAS: Modelling of Aging in Concrete Nuclear Power Structures“,  finansowany przez Unię Europejską, podwykonawca projektu, Międzynarodowe Centrum Nauk Mechanicznych CISM w Udine (Włochy), 2001-2004 
 12. “UPTUN: Cost-Effective, Sustainable and Innovative Upgrading Methods for Fire Safety in Existing Tunnels”, finansowany przez Unię Europejską, kierownik projektu, Politechnika Łódzka, 2002-2005 
 13. “Profesjonalny program komputerowy do analizy procesów cieplno-wilgotnościowych w elementach budynków w polskich warunkach klimatycznych. Opracowanie danych pogodowych Wilgotnościowego Projektowego Roku Odniesienia dla Warszawy”.finansowany przez Komitet Badań Naukowych (grant Nr.5 T07E 045 23 – kierownik projektu), 2002-2004
 14. „Sprzężone procesy transportu soli, wilgoci i energii w porowatych materiałach budowlanych”finansowany przez Komitet Badań Naukowych (grant promotorski Nr. 5 T07E 057 25– kierownik projektu), 2003-2005
 15. "Theoretical and experimental analysis of salt transport phenomena in building materials" finansowany przez KBN i Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu Republiki Czeskiej (polsko - czeski projekt Nr.20/2004/CZ - kierownik projektu), Politechnika Łódzka, 2004-2005
 16. "Network - IALAD: Integrity Assessment of Large Concrete Dams" 5 PR: Competitive and Sustainable Growth, finansowany przez Unię Europejską, kontrakt G1RT-CT-2002-05076, podwykonawca projektu, Międzynarodowe Centrum Nauk Mechanicznych CISM w Udine (Włochy), 2002-2005
 17. "Teoretical and Experimental Analysis of Material Damage and its Coupling with Thermal and Hygric Properties of Building Materials" finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP i Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu Republiki Czeskiej (polsko - czeski projekt Nr. CZ-03 - kierownik projektu), Politechnika Łódzka, 2006-2007.
 18. "Modelowanie naprężeń i degradacji zewnętrznych warstw przegród budowlanych poddanych oddziaływaniu zmiennych warunków cieplno-wilgotnościowych klimatu zewnętrznego i wewnętrznego". finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (grant Nr. 4 T07E 032 30 - kierownik projektu), Politechnika Łódzka, 2006-2008.

Ważniejsze wykłady seminaryjne:

 1. "Modelowanie sprzężonych zjawisk cieplno-wilgotnościowych z przemianami fazowymi w porowatych materiałach budowlanych" podczas posiedzenia Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 1990;
 2. "Termo- higro- mechaniczna analiza częściowo nasyconych wodą materiałów porowatych" podczas posiedzenia Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Łódź, 1995;
 3. "Physics of coupled heat and moisture transport phenomena in porous media" oraz "A model of coupled heat and moisture transport in deforming porous media with numerical examples" podczas intensywnego kursu n.t. "Computer Modelling of Pollutant Transport in Water and Porous Media" zorganizowanego w ramach międzynarodowego programu TEMPUS-Phare, Łódź, 1995;
 4. "FEM model for hygro-thermal analysis of concrete at high temperature" podczas intensywnego kursu n.t. "Durability Studies of Environmental Protection Structures" zorganizowanego w ramach programu TEMPUS-Phare, Warszawa, 1997;
 5. "Modelling of hygro- thermal and mechanical  behaviour of concrete at high temperature", ENEA - Centro di Ricerca Casaccia, Rzym, Włochy, 1998;
 6. "Modelowanie zjawisk cieplno-wilgotnościowych w materiałach i elementach budowlanych" podczas posiedzenia Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 1998;
 7. "Modelowanie sprzężonego transportu masy i energii w ośrodkach kapilarno-porowatych" podczas posiedzenia Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Łódź, 1998;
 8. "HMTRA " 2-D numerical model of moisture-, gas- and energy- transport in deform-able porous materials. Examples of application", Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge (Tennessee), USA, 1999;
 9. "Application of Artificial Neural Network for modelling of sorption hysteresis during FEM analysis of hygro-thermal and mechanical behaviour of concrete", Uniwersytet w Padwie, Włochy, 2000;
 10. "Modelling of hygro-thermal behaviour of fresh concrete", Uniwersytet w Padwie, Włochy, 2000;
 11. "Modeling of Hygro- Thermal Behaviour and damaging of concrete at high temperature", seminarium w Czech Technical University at Prague, Department of Civil Engineering, Prague, 2001
 12. "European concrete and masonry envelope technologies" zamawiany wykład podczas workshopu 'Thermal Mass and Its Effect on the Whole Building Energy Performance' at 8th Int. Conf. "Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings VIII", Clearwater (Florida), USA, December 2nd -7th, 2001
 13. "Analisi termo-igro-meccanica di calcestruzzi HPC e UHPC" (po włosku) (Higro-termo-mechaniczna analiza betonów wysokiej i bardzo wysokiej wytrzymałości), wykład podczas zaawansowanego szkolenia profesjonalnego nt. "Calcestruzzi Tradizionali e Innovativi Soggetti a Fuoco. Calcolo del Carico Termico e Nuovi Metodi di Verifica" (Betony tradycyjne i innowacyjne poddane oddziaływaniu pożaru. Obliczenia obciążeń termicznych i nowe metody weryfikacji) zorganizowanego przez sieć Centrów Doskonałości MACSI-net, International Centre for Mechanical Sciences - CISM, Udine (Włochy), February 1st - 2nd , 2002
 14. "Modelling of HPC and UHPC performance during fire" (po angielsku) (Modelowanie zachowania się betonów wysokiej i ultra-wysokiej wytrzymałości podczas pożaru), wykład podczas workshopu "Recent Advances in Concrete Research, Modelling and Application" zorganizowanego przez sieć Centrów Doskonałości MACSI-net, Łódź, 8-9 maja 2002
 15. "Modelling of concrete tunnel structures during a fire", seminarium na Wydziale Inżynierii w Exeter University, Exeter, Wielka Brytania, 7-16 maja 2002.
 16. "Modelowanie procesu degradacji konstrukcji betonowych w wysokich temperaturach z zastosowaniem do pożarów w tunelach" referat zamawiany wygłoszony podczas "Awarie Budowlane" w Szczecinie-Międzyzdrojach, 20-23 maja 2003.
 17. "Numerical Modelling" (po angielsku) 2 godz. wykładu podczas Zaawansowanej Szkoły (Advanced School) nt. "Effect of Heat on Concrete" zorganizowanej przez International Centre for Mechanical Sciences-CISM, Udine (Włochy), June 9th-13th, 2003
 18. "Physical, Mathematical and Numerical Modelling of Concrete as Multiphase Material" (po angielsku) wykład podczas Szkoły Letniej nt. "Applications of parallel computing to Science and Engineering" zorganizowanej przez Centrum Doskonałości MIUR "Science and Applications of Advanced Computing Paradigms", University of Padova, Udine (Włochy), July 7th-10th, 2003.
 19. "Multi-physics problems in thermo-hydro-mechanical analysis of partially saturated geomaterials" (po angielsku) - zamawiany wykład podczas NATO Advanced Workshop "Multi-physics and Multi-scale Computer Models in Non-linear Analysis and Optimal Design of Engineering Structures Under Extreme Conditions, Bled (Słowenia), June 13th-17th , 2004.
 20. "Traditional European masonry technologies" zamawiany wykład podczas '2nd ORNL Thermal Mass Workshop', 9th Int. Conf.,'Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings IX', Clearwater (Florida), USA, December 5th -10th, 2004.
 21. "Computational modelling of cementitious materials as porous multi-phase media with inner structure: application to concrete at high temperatures and at early ages" zamawiany referat podczas Workshopu "Current Challenges in the Integration of Computational Modelling and Micro/Nano Characterisation of Cementitious Materials", Glasgow (UK), 10-11 January, 2005.
 22. "Modelowanie zjawisk cieplno-wilgotnościowych i przemieszczeń w ośrodku gruntowym przy pomocy programu COMES-GEO", referat zamawiany podczas I Warsztatów Naukowych SDDF "Małe deformacje w głębokim posadowieniu w praktyce inżynierskiej w ujęciu Metody Elementów Skończonych", Szklarska Poręba, 10-13 marca 2005.
 23. "Zastosowanie higro-termo-mechaniki ośrodków porowatych do modelowania procesów dojrzewania betonu i destrukcji betonu w wysokich temperaturach", seminarium podczas posiedzenia Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 1 czerwca 2005.
 24. "Wykorzystanie higro-termo-mechaniki ośrodków porowatych do modelowania stanu naprężeń i odkształceń materiałów budowlanych, z zastosowaniem do betonu w wysokiej temperaturze i podczas dojrzewania", seminarium podczas posiedzenia Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Łódź, 20 października 2006.

Promotorstwo prac doktorskich:

 • Marcin Koniorczyk "Sprzężone procesy transportu soli, wilgoci i energii w porowatych materiałach budowlanych", przewód otwarty w 2003 roku, obrona w marcu 2005 roku;

 • Konrad Witczak "Modelowanie naprężeń i degradacji zewnętrznych warstw przegród budowlanych poddanych oddziaływaniu zmiennych warunków cieplno-wilgotnościowych klimatu zewnętrznego i wewnętrznego", przewód otwarty w 2005 roku;

 • Mateusz Wyrzykowski "Modelowanie sprzężonych procesów cieplno-wilgotnościowych zachodzących w dojrzewającym betonie poddanym pielęgnacji wewnętrznej i zewnętrznej"; przewód otwarty w maju 2007 roku;

Udział w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych:

 • Journal of Building Physics, ISSN 1744-2591, międzynarodowe czasopismo z tzw. listy filadelfijskiej ISI (Impact Factor IF=0.55), wydawane przez International Association of Building Physics w wydawnictwie SAGE Publications;

 • Building Research Journal, ISSN: RC-MK-7094/MIC 49624, kwartalnik wydawany przez Institute of Construction and Architecture w Bratysławie, Slovak Academy of Sciences;

 • Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, ISSN: 1734-4891, wydawany od 2005 r. przez Sekcję Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lšdowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk;

 • Architecture, Civil Engineering, Environment - ACEE, kwartalnik wydawany przez Politechnikę Śląską w Gliwicach, wspólne wydawnictwo trzech Wydziałów PŚ: Architektury, Budownictwa oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki;

 • The Open Construction and Building Technology Journal - czasopismo internetowe wydawane przez Betham Science Publishers Limited;

Recenzje:

1 pracy habilitacyjnej oraz 9 polskich prac doktorskich i 1 zagranicznej;
1 książki, 32 artykułów w zagranicznych i 18 w krajowych czasopismach naukowych;
19 polskich i 14 zagranicznych projektów badawczych;

Udział w pracach komitetów i organizacji naukowych:

 • Komitet Naukowy V Międzynarodowej Konferencji "Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli", Warszawa-Miedzieszyn, 14-16 listopada 2005.

 • Komitet Naukowy Międzynarodowej Konferencji Naukowej MHM'2007 "Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering", Prague, Czech Republic, June 25-27, 2007.

 • Komitet Naukowy 12th Int. Conf. "Symposium for Building Physics", Dresden (Niemcy), 29-31 March, 2007.

 • Komitet Naukowy 17th Int. Conference CMM'2007 "Computer Methods in Mechanics", Spała (Poland), June 19-22, 2007 - Sekretarz Naukowy

 • Komitet Naukowy i Organizacyjny 6th Int. Conf. AMCM'2008 "Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures", Łódź (Poland), June 9 - 11, 2008 - Sekretarz Naukowy i vice-przewodniczący Komitetu Organizacyjnego;

 • Komitet Naukowy Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Building Physics Symposium", Leuven (Belgia), 2008;

 • Komitet Naukowy 18th International Conference on "Computer Methods in Mechanics CMM-2009", May 18-21, 2009, Zielona Góra, Poland;

 • Przewodniczący Komitetu Naukowego i vice-przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 1st International Symposium on Building Physics, Cracow, 13-15 September, 2010.

Udział w pracach organizacji naukowych:

2003 - International Association of Building Physics.
2004 - 2007 - Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk.
2007 - Sekcja Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.