| Mapa strony

[Obrazek]

Katedra Fizyki Budowli
i Materiałów Budowlanych

Politechnika Łódzka
Al.Politechniki 6
90-924 Łódź
Tel./Fax 42 6313556

logopl

1. Rys historyczny

1 października 1957 r. powstała Katedra Budownictwa Ogólnego. Działalność dydaktyczna i naukowa Katedry obejmowała tematykę budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz fizykę budowli.
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych jest sukcesorem katedry Budownictwa Ogólnego, powstała w wyniku wieloletnich przekształceń, obejmując ten sam zakres działania.
Kierownikiem Katedry Budownictwa Ogólnego był doc. inż. Jan Niewęgłowski, pierwszymi pracownikami: doc. inż. Władysław Przestępski, dr inż. Władysław Lenkiewicz, inż. Ludwik Andrzejewski, mgr inż. Janusz Drewnowski, mgr inż. Wacław Filipowicz, mgr inż. Bolesław Gruszecki, inż. Jerzy Jóźwicki, mgr inż. arch. Bolesław Kardaszewski, mgr inż. Stanisław Kuligowski, mgr inż. arch. Bolesław Tatarkiewicz. W latach 1964 - 1967, po śmierci doc inż. J. Niewęgłowskiego, obowiązki kierownika Katedry pełni p.o. inż. L. Andrzejewski. Od 1967 r. kierownictwo Katedry obejmuje prof. dr hab. inż. Zygmunt Gołębiowski. Od 1970 r. po reorganizacji Wydziału i przejściu na strukturę instytutowa Katedra Budownictwa Ogólnego pod kierownictwem prof. Z. Gołębiowskiego wchodzi w skład Instytutu Inżynierii Budowlanej. W tym czasie profil katedry poszerza się o technologie betonu (pod kierunkiem doc. dr inż. Stefana Lisowskiego), rysunek techniczny (dr inż. Hanna Samujłło) i architektoniczny oraz projektowanie architektoniczne (doc. dr hab. inż. arch. Jerzy Samujłło). Wraz z powstaniem w 1973 r. Instytutu Architektury i Urbanistyki z Katedry odchodzą architekci.
W 1985 r. został powołany, w ramach Instytutu Inżynierii Budowlanej, Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli. Kierownikiem Zakładu został doc. dr hab. inż. Piotr Klemm. W skład Zakładu wchodziły; Pracownia Podstaw Budownictwa i Konstrukcji Drewnianych, którą kierował doc. dr inż. Ryszard Peła oraz Pracownia Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych pod kierunkiem doc. dr hab. inż. Piotra Klemma. W 1990 r. w drodze kolejnego przekształcenia powstała Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, w skład której weszły: Zespół Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych i Zespół Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych.
Prof. dr hab. inż. Piotr Klemm kierował Katedrą przez ponad 20 lat.
W październiku 2011 r. kierownictwo objął prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin.

2. Tematyka prac badawczych

W Katedrze, w Zespole Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych prowadzone są prace badawcze związane z fizyką materiałów i konstrukcji budowlanych akustyką budowlaną i fizyką miasta w aspekcie teoretycznym i eksperymentalnym. Główne kierunki to: sprzężone zagadnienia wymiany masy i energii, przejścia fazowe, absorpcja promieniowania nisko- i wysokotemperaturowego, akumulatory energii cieplnej, energooszczędne przegrody warstwowe, wpływ zabudowy na warunki akustyczne i wietrzne makro obszarów miejskich i pozamiejskich, przegrody inteligentne. Prowadzone są także badania z zakresu inżynierii materiałów budowlanych dotyczące modyfikacji materiałów budowlanych i kompozytów materiałowych: gipsowych, cementowych i ceramicznych oraz badania nad wykorzystaniem odpadów przemysłowych do celów budowlanych.
Zespół Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych należy do nielicznych w kraju prowadzących prace badawcze nad rozwojem i unowocześnieniem konstrukcji drewnianych w budownictwie. Opracowano oryginalny łącznik mechaniczny - dwustronna wkładkę kolczastą - szczególnie przydatny w prefabrykacji konstrukcji drewnianych. Prace badawcze dotyczą m.in. nośności, odkształcalności, podatności, możliwości wykorzystania łączników mechanicznych, złożonych podkładów kolejowych, zespolonych elementów drewniano-betonowych, szkieletowego budownictwa mało-kubaturowego z drewna. Drugi kierunek działalności stanowi doskonalenie rozwiązań w budownictwie ogólnym: budownictwa jednorodzinnego w systemie ramki cienkościennej, konstrukcji dachowych z drewna i materiałów drewnopochodnych, eksploatacji substancji budowlanej (wzmocnienia, przebudowy, docieplenia i remonty budynków).
Prowadzone prace są podstawa publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz 2 prac habilitacyjnych i 14 doktorskich.
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych jest organizatorem Ogólnopolskich Konferencji Naukowo-Technicznych odbywających się od 1987 r. w cyklu dwuletnim, nt. "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce", w których uczestniczą Wyższe Uczelnie, Instytuty PAN, instytuty resortowe, przedstawiciele biur projektów oraz firm budowlanych z kraju i zagranicy.
W 1991 r. w Dobieszkowie odbyło się zorganizowane przez Katedrę I Sympozjum nt. "Heat and Moisture Transfer" z udziałem PAN, Wyższych Uczelni i Instytutów Badawczych. W 1996 r. w Szklarskiej Porębie odbyło się II Sympozjum "Heat and Moisture Transfer" z udziałem gości zagranicznych. Przewiduje się kolejne sympozja, w cyklu pięcioletnim. Katedra była także dwukrotnie współorganizatorem największej krajowej konferencji z zakresu budownictwa: XXXVII oraz XXXVIII Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN PZITB w Krynicy w 1991 i 1992 r.

3. Współpraca z zagranicą i przemysłem

Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych współpracuje z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, a w szczególności z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytutem Techniki Budowlanej, Instytutem Technologii Drewna, COBR Przemysłu Stolarki Budowlanej, Instytutem Materiałów Wiążących w Opolu, Instytutem Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie.
W latach 70-tych nawiązano ścisła współprace z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Technicznego w Budapeszcie, Uniwersytetem Technicznym w Bratysławie, w latach 80-tych z Uniwersytetem Technicznym w Stuttgarcie, a w latach 90-tych z Strathclyde University w Glasgow - w zakresie zagadnień sprzężonych procesów wymiany masy i energii w materiałach i przegrodach budowlanych. Utrzymywane są kontakty z Uniwersytetami w Karlsruhe, Essen, Wuppertal.
W 1993 r. nawiązana została ścisła współpraca z uczelniami włoskimi, Uniwersytetem Technicznym w L'Aquila i Padvie.
Również od roku 1994 utrzymywane są kontakty naukowe z Uniwersytetem technicznym w Dreźnie oraz w Lund (Szwecja). Ścisła współpraca nawiązana została z Uniwersytetem Technicznym Caledonian w Glasgow.