| Sitemap

[Obrazek]

Department of Building Physics
and Building Materials

Technical University of Lodz
Al.Politechniki 6
90-924 Łódź, Poland
Tel./Fax (4842) 6313556

logopl

LABORATORIUM BADAWCZE
Materiałów Budowlanych
i Fizyki Budowli


Al. Politechniki 6
90-924 Łódź
tel./fax 42 631 35 62, 42 631 35 56

Testing Laboratory
Department of Building Physics and Building Materials
Technical University of Łódź
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź
tel./fax (48 42) 631 35 62, 631 35 56
pcaDziałalność Laboratorium Badawczego Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej


Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej powołana została w 1990 r. w drodze przekształcenia Zakładu Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Instytutu Inżynierii Budowlanej. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Piotr Klemm a w jej skład wchodzą: Zespół Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych oraz Zespół Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych. Laboratorium Badawcze Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych powołane zostało w połowie lat dziewięćdziesiątych i jako jednostka niezależna podlega bezpośrednio Kierownikowi Katedry. Laboratorium Badawcze Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej, którego kierownikiem jest dr inż. Piotr Konca uzyskało w dniu 05.07.2004 CERTYFIKAT AKREDYTACJI Nr AB 499 Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat jest owocem wieloletnich starań laboratorium o spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 w działalności na rzecz badań dla przemysłu materiałów budowlanych.

certyfikat
Rys.1. Certyfikat akredytacji

Minister Infrastruktury decyzją nr 36 HTNP/AUWB/2004 z dnia 21 lutego 2005 udzielił autoryzacji Laboratorium Badawczemu Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, jako jednostce notyfikowanej badającej wyroby w zakresie dyrektywy UE Wyroby budowlane 89/106/EWG. Autoryzacja jest formalnym potwierdzeniem kompetencji Laboratorium, jako jednostki niezależnej do wykonywania wymaganych zadań w systemie atestacji zgodności, dla wyrobów objętych postanowieniami norm zharmonizowanych.
Autoryzacja została notyfikowana przez Komisję Europejską i Laboratorium Badawczego Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej jest europejska jednostką notyfikowaną, wyznaczona do realizacji zadań związanych z oceną zgodności, zarejestrowaną pod numerem 1614 w bazie danych Komisji Europejskiej (NANDO CPD).

notyfikacja
Rys.2. Decyzja o przyznaniu Laboratorium KFB i MB Statusu jednostki notyfikowanej

Notyfikacja w zakresie dyrektywy UE Wyroby budowlane 89/106/EWG umożliwia Laboratorium prowadzenie wszystkich zadań niezależnego laboratorium notyfikowanego WE, wymaganych przy wystawianiu deklaracji zgodności WE i oznaczaniu wyrobów oznakowaniem CE w celu wprowadzenia ich na jednolity rynek europejski.
Kierownictwo oraz personel Laboratorium Badawczego Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych jest zobowiązane do postępowania zgodnie z zasadami dobrej praktyki profesjonalnej oraz zapewnia właściwą jakość badań w usługach świadczonych Klientom.
Laboratorium Badawcze KFBiMB nie podejmuje żadnych działań, które mogłyby podważyć zaufanie do niezależności i bezstronności jego sądów oraz rzetelności jego działalności badawczej. Laboratorium rozwija system zarządzania, poprzez działania jakościowe, administracyjne i techniczne, dążąc do stałego wzrostu poziomu świadczonych usług. Podstawowymi celami stosowanego w Laboratorium Badawczym systemu zarządzania dotyczącego jakości są:
 • spełnienie wymagań uzgodnionych z Klientem poprzez przegląd każdego zlecenia badań, jak też wymagań ustawowych i przepisów,
 • zastosowanie dla każdego rodzaju badań właściwych metod badawczych, zgodnych z wymaganiami,
 • rzetelne i bezstronne badanie wymaganych cech obiektu badań lub próbki, tak aby z określoną niepewnością odzwierciedlały stan faktyczny,
 • terminowe wykonanie badań i przedstawienie Klientowi wiarygodnych i rzetelnych wyników badań,
 • prowadzenie dokumentacji jakości i nadzór nad nią w taki sposób, aby było możliwe odtworzenie przebiegu prac badawczych,
 • konkurencyjność oferowanych przez Laboratorium cen za zrealizowane badania, przy uwzględnieniu potrzeb i interesów naszych Zleceniodawców.

Funkcjonujący w Laboratorium Badawczym system zarządzania jest stale doskonalony, w celu uzyskania jak najlepszej zgodności z wymaganiami normy PN EN ISO/IEC 17025:2005. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, poddziałanie 1.4.2. "Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe" Laboratorium Badawcze otrzymało dotację współfinansowaną przez Unię Europejską i Politechnikę Łódzką na zakup nowoczesnej aparatury badawczej. Wyposażenie laboratorium w sprzęt najwyższej światowej klasy pozwala na prowadzenie badań nad trwałością nowoczesnych materiałów budowlanych oraz wprowadzaniem innowacyjnych technologii we współpracy z przemysłem.
W ramach ww. programu zakupiono: aparat do badań starzeniowych promieniowaniem UV z systemem nadeszczania, spektrofotometr do określania barwy, połyskomierz do oznaczania połysku powierzchni, automatyczną komorę do badania mrozoodporności, uniwersalną maszynę wytrzymałościową.
Aparatura badawcza umożliwia prowadzenie badań nad odpornością i zmianami jakie zachodzą w materiałach budowlanych pod wpływem niekorzystnych warunków środowiska. Badania prowadzone są w skali makro (cechy fizyczne i mechaniczne), ale i mikro (badania mikroskopowe i struktury wewnętrznej). Kompleksowe podejście pozwala na prowadzenie badań naukowych mogących wskazać producentom innowacje lub udoskonalenia w już produkowanych materiałach.

umw komora
Rys.3. Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa Rys.4. Automatyczna komora do badania mrozoodporności

Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa (Rys. 3) wyposażona jest w dwie głowice pomiarowe 10 i 150 kN o dokładności pomiaru obciążenia od -0,5% do +0,5%. Częstotliwość próbkowania sygnałów pomiarowych i sterujących do 40 kHz oraz dedykowana karta interfejsu komunikacyjnego z komputerem daje możliwość synchroniczności transmisji danych i szybkości 750 kByte/s. Aparat wyposażony jest w specjalistyczne kompleksowe oprogramowanie do testów wytrzymałościowych statycznych i wolnozmiennych, składa się z ono 6 modułów programowych dedykowanych do określonego rodzaju badań: rozciągania; ściskania; zginania; ścierania, odrywania i tarcia; testu metali i testu o dowolnie zmiennym przebiegu. Dodatkowe opcje to moduły raportowania, obróbki graficznej danych i moduł rozszerzonej kontroli.
Komora do automatycznego przeprowadzania badań mrozoodporności (Rys. 4) jest sterowana za pomocą komputera PC, z możliwością sterowania temperaturami, czasami oraz poziomem lustra wody w komorze. Urządzenie jest w pełni programowalne, z rejestracją przebiegu temperatur oraz możliwością stworzenia przez operatora procedury testowej wg wymagań klienta, oprócz standardowych badań zawartych w normach, a dotyczących mrozoodporności.

umw komora
Rys.5. Aparat do badań starzeniowych Rys.6. System uzdatniania wody do nadeszczania

Aparat do badań starzeniowych (Rys. 5) z systemem uzdatniania wody (Rys. 6) wyposażony jest w 8 fluoroscencyjnych lamp UV, z możliwością używania różnego rodzaju lamp - UVA i UV-B. Programowane cykle badania: cykl jasny z włączonymi lampami UV z kontrolowanym natężeniem promieniowania w zakresie UV (300-400 nm) oraz cykl ciemny z kondensacja pary wodnej na powierzchni próbek, wykonywane są z automatyczną regulacją temperatury powierzchniowej czarnego termometru i wody w cyklu. Wbudowane 4 systemy pomiaru i regulacji promieniowania pozwalają na badania 46 próbek. System posiada fabryczną kalibrację systemu pomiaru światła i termometru powierzchniowego oraz system nadeszczania próbek.

umw komora
Rys.7. Połyskomierz do oznaczania połysku powierzchni Rys.8. Spektrofotometr do określania barwy

Połyskomierz (Rys. 7) jest kompaktowym przenośnym urządzeniem, z trzema kątami pomiaru oraz pełna zgodność z normami ISO, ASTM, DIN, BS oraz JIS. Dzięki trzem kątom: 20°, 60° i 85° można mierzyć wszystkie powierzchnie - od matowych do najbardziej połyskliwych.
Spektrofotometr (Rys. 8) jest urządzeniem przenośnym wyposażonym w system oświetlenia/pomiaru d/8 (oświetlenie rozproszone, 8-kąt pomiaru), z jednoczesnym pomiarem składnika zwierciadlanego zawartego (SCI) i wykluczonego (SCE). Wynikiem pomiaru są wartości kolorymeryczne i wartości różnicy koloru. Pomiary mogą być wykonywane zarówno w laboratorium, jak i w warunkach polowych.
Laboratorium oferuje badania na zgodność z normami gotowych materiałów budowlanych produkowanych fabrycznie, w celu wprowadzenia ich do obrotu i stosowania.

Badania obejmują:
 • Kleje cementowe i dyspersyjne (PN-EN 12004:2004)
 • Zaprawy budowlane (PN-B 04500:1985)
 • Zaprawy tynkarskie (PN-EN 998-1:2004)
 • Zaprawy murarskie (PN-EN 998-2:2004)
 • Podkłady podłogowe (PN-EN 13813:2003, PN-EN 13454-1:2005)
 • Cementy (PN-EN 197-1:2002)
 • Spoiwa gipsowe (PN-B 30042:1997)
 • Farby budowlane (PN-C 81913:1998, PN-C 81914:2002)
 • Systemy ociepleń oparte na styropianie lub wełnie mineralnej dla potrzeb Aprobat Technicznych.

ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
wydany przez
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42
Wydanie nr 7, Data wydania: 28 czerwca 2012 r.

Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 499